.......ปณิธาน :สร้างเสริมคุณธรรมนำเรียนรู้ พัฒนาสู่บัณฑิตพึงประสงค์ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อดำรง คงชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียง .....

ข่าวใหม่ประจำเดือน
06ก.ค.55 news
21มิ.ย.55 news
20มิ.ย.55 news
20มิ.ย.55 news
19มิ.ย.55 news
06มิ.ย.55 news
06มิ.ย.55 news
06มิ.ย.55 news
06มิ.ย.55 news
02มิ.ย.55 news
01มิ.ย.55 news
01มิ.ย.55 news
 >>>>>>> ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 
 

 >>>>>> ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 


วัตถุประสงค์:
      ตามที่กองกิจการนักศึกษากำหนดปณิธานในการปฏิบัติงานว่า
"           สร้างเสริมคุณธรรมนำเรียนรู้        พัฒนาสู่บัณฑิตพึงประสงค์
    จัดสภาพแวดล้อมเพื่อดำรง         คงชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียง"
นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาปรับปรุง ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก ผู้รับบริการ กับกองกิจการนักศึกษาเพื่อจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
               ปี 2549
               ปี 2550


ข่าวอื่นๆ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน
โปรดระวัง !!!
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดเพิ่มเติมนะ.....

ข่าวอื่นๆ
     
         กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ โดยหน่วยกิจกรรมนักศึกษา มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามกิจกรรมที่ได้กำหนดจุดประสงค์ ของความเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของ "บัณฑิตศิลปากร"

วิธีการปฏิบัติเสนอโครงการ

  • นักศึกษาผู้รับผิดชอบเขียนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยหารือ    กับอาจารย์ที่ปรึกษาในรายละเอียดและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ สโมสรนักศึกษา / ผู้รับผิดชอบโครงการ ยื่นเอกสารโครงการต่อหน่วยกิจกรรมนักศึกษา หน่วยกิจกรรมนักศึกษา พิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ และเสนอขออนุมัติ หลังจากรองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) อนุมัติโครงการแล้ว งานธุรการสำเนาโครงการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
  • หน่วยกิจกรรมนักศึกษาประสานงานกับเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา ในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป

| ขั้นตอนการดำเนินโครงการ | ผังงานการเสนอโครงการ |
| กระบวนงานอนุมัติโครงการฯ | |
แบบฟอร์มต่างๆ |

ข่าวหน่วยกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ
 
ตอบปัญหาโดยหน่วยแนะแนว
เข้าที่นี่ เพื่อหาคำตอบที่สงสัย?

19ม.ค.55 รับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 255 (ครั้งที่1)
19ม.ค.55 โครงการการเพิ่มพูนความเข้มแข็งต่อการเผชิญปัญหาแก่นักศึกษาด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

19ม.ค.55 ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพว่าที่บัณฑิตใหม
04ม.ค.55 กำหนดสอบ Toeic


ข่าวอื่นๆ
การรับปริญญาบัตร
โรงอาหาร

กยศ.

16ม.ค.55 กยศ.เปิดให้ขอกู้เงิน กยศ. สำหรับนักศึกษาประสบอุทกภัย ประจำปีการศึกษา 2554
23พ.ย.54 เปลี่ยนแปลงกำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาค 2/2554 (สนามจันทร์)


รายละเอียด.....

ICL
thailife


ประกาศประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายละเอียด.......

นักศึกษาวิชาทหาร

16 มิ.ย.54 การขอผ่อนผันการเรียกพลนักศึกษาวิชาทหาร ปี2554

รายละเอียด...

ข่าวอื่นๆ
บัตรออกกำลังกาย

การทำบัตรสมาชิกห้องออกกำลังกาย ฟรี!!!!!!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม...

23ก.พ.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2555
27ม.ค.55 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาข่าวอื่นๆ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
ดูรายละเอียดหอพักมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

ดูรายละเอียดหอพักเอกชนได้ที่นี่

รายละเอียด.....

 
ข่าวอื่นๆ

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา
บริการทำบัตรทอง
สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย

 

     
      เว็บไซต์ของกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงกิจการนักศึกษา ซึ่งเพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้และประชาสัมพันธ์ได้ ด้วยการฝากข่าวเข้ามาประชาสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานข่าวของเรา

      สำหรับการฝากข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยนำข่าวสารมายื่นด้วยตนเอง ที่กองกิจการนักศึกษาทั้งสองแห่ง หรือส่งอีเมล์มาก็ได้ ที่ kongkitsu@yahoo.com แล้วเราจะประกาศให้ครับ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 
หากมีข้อแนะนำหรือติชม หรือความคิดเห็นต่างๆ
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ kongkitsu@yahoo.com
หรือถามตอบสดๆๆทาง MSN เร็วๆๆนี้
kongkitsu @hotmail.com
อธิการบดี
รองอธิการบดี(กิจการนักศึกษา)
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ไทยประกันชีวิต
 
บอกเล่าข่าวกองกิจฯ
 
 
ศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบอุทกภัย54
 
มุมสุขภาพ
 
บัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก
 
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ประชุมวิชาการด้านกิจการนักศึกษานานาชาติ
 
อาเซียน
 
database
 
project
 


ตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Journalเริ่มนับวันที่01/07/48

จำนวนผู้เข้าชม