Sunday 30 April 2017


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) (สนามจันทร์) PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 16:22 น.

 logo su

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง   รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
_______________________

 

                                ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่มี
ความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) นั้น ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาและเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จำนวน ๙๓ ราย ในวันที่ ๑๙ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขียววิชัย ชั้น ๒ กองกิจการนักศึกษา อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีรายชื่อและวันเวลาดังนี้

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

1. นางสาวธิดารัตน์      ชัยสถาน             รหัส ๐๕๕๙๐๑๖๐           เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.
2. นางสาวภาวิณี        ทองแพรว           รหัส ๐๕๕๙๐๕๔๘           เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.
3. นางสาวเจนจิรา       หาวิทย์              รหัส ๐๕๕๘๐๐๕๙           เวลา ๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.
4. นายสุธรรม             ช่วยตั้ง               รหัส ๐๕๕๘๐๓๗๗           เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
5. นางสาวขวัญฤทัย    กอบกุลวรารักษ์   รหัส ๐๕๕๗๐๐๔๑           เวลา ๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.
6. นางสาวนิภาพร       แสงอารีย์            รหัส ๐๖๕๘๐๐๙๖           เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.
7. นางสาวฟ้ารุ่ง          วิวัฒนาเสรีธรรม   รหัส ๐๖๕๘๐๑๐๐           เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.
8. นางสาวชุติกาญจน์   ทองชมพู                        รหัส ๐๖๕๙๐๑๒๙           เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.
9. นางสาวอัญชิสา       รัตนปรีดานันต์     รหัส ๐๖๕๙๐๒๗๒           เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.
10. นางสาวนัยน์ปพร  วีรศิริยานนท์       รหัส ๐๖๕๙๐๒๑๙           เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
11. นางสาววรรณภา   แก้ววัฒน์           รหัส ๐๖๕๗๐๓๓๑           เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น.
12. นางสาวปรางค์ทิพย์  สายแวว          รหัส ๐๖๕๙๐๒๒๑           เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.
13. นางสาวกฤษณา   เพียรจัด              รหัส ๐๖๕๙๐๔๐๕           เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.
14. นางสาวเกวลิน     โอเจริญ              รหัส ๐๖๕๙๐๑๒๘           เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น.
15. นายสุริยา            จันทร์ฉาย           รหัส ๐๖๕๙๐๓๙๖           เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.
16. นายวิชยะ           แท่นนิล              รหัส ๐๖๕๙๐๐๘๔           เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.
17. นางสาวสุนิษา      ศิลารัตน์             รหัส ๐๖๕๗๐๓๔๓           เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๑.๕๐ น.
18. นายอัสรี             ภูมิศานติ             รหัส ๐๕๕๗๐๔๘๔           เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.
19. นางสาวทิพย์วิภา  ลอยถาดทอง       รหัส ๐๕๕๘๐๑๓๘           เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.
20. นายสุวิจักขณ์      กระแสรสินธุ์        รหัส ๐๕๕๗๐๓๗              เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๒๐ น.
21. นางสาวทิพากร    อาบสุวรรณ         รหัส ๐๙๕๖๐๐๗๓           เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น.
22. นายอธิวัฒน์        ธนพงศ์วรภาส์      รหัส ๐๙๕๖๑๗๘๐           เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.
23. นางสาวนฤภร      ปิยะทักษานนท์    รหัส ๐๙๕๘๐๑๐๓           เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.
24. นางสาวศิริพร       พฤกชาติ             รหัส ๐๙๕๘๐๑๙๙           เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ น.
 

25. นางสาวยศวดี      แก้วทวี              รหัส ๐๙๕๙๑๐๐๗           เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
26. นายศุภชัย          อนุรัตน์พานิช       รหัส ๐๘๕๕๐๑๖๗           เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.
27. นางสาวโยษิตา     นาปุก                รหัส ๐๘๕๙๐๑๓๗           เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.
28. นายวุฒิชัย          ประยงค์สุข         รหัส ๐๘๕๙๐๑๓๗           เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.
29. นายฉัตรชัย         เกื้อบุตร             รหัส ๐๗๕๖๐๒๓๓           เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.
30. นางสาวชนิดา      โนนใหม่             รหัส ๐๗๕๖๐๒๓๖           เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.
31. นางสาวศรินทร     บุญเครือพันธุ์       รหัส ๐๙๕๘๑๕๔๑           เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.
32. นายศิริพงษ์         ศรีสุขา               รหัส ๐๘๕๖๐๑๔๙           เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๒๐ น.
33. นายอภิเดช         ทองดอนแอ        รหัส ๐๘๕๖๐๑๘๑           เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐ น.
34. นางสาวขวัญฤทัย ศรีบูรสุข             รหัส ๐๘๕๖๐๑๙๕           เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.
35. นายณัฐพล          เลิศสกุลทรงชัย    รหัส ๐๘๕๖๐๑๙๘           เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๕.๕๐ น.
36. นางสาวกัญญารัตน์    เหล่าสิม         รหัส ๐๖๕๗๐๐๐๒           เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.
37. นางสาวลินนารี     ชัยสถาน             รหัส ๐๕๕๙๐๓๑๔           เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.
38. นางสาวศตพร      เพ็งกระจ่าง         รหัส ๐๖๕๗๐๓๓              เวลา ๑๖.๑๐ – ๑๖.๒๐ น.
39. นางสาวสกุลณา    รักษี                  รหัส ๐๖๕๙๐๓๑๗           เวลา ๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.
40. นางสาวจุรณิตา    ชูสูรย์                 รหัส ๐๗๕๙๐๔๑๐           เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๐ น.
41. นางสาวจุฑาภรณ์  แสงสี                รหัส ๐๗๕๙๐๖๒๖           เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๖.๕๐ น.
42.นางสาวณัฐติยาภรณ์  อิทธินิติวุฒิ     รหัส ๐๗๕๙๐๖๓๗           เวลา ๑๖.๕๐ – ๑๗.๐๐ น.
43. นางสาวดลธิดา     กลั่นเงิน              รหัส ๐๗๕๙๐๗๐๖           เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๐ น.
44. นางสาวเสาวลักษณ์   นิลรัตน์          รหัส ๐๙๕๘๑๒๘๓           เวลา ๑๗.๑๐ – ๑๗.๒๐ น.
45. นางสาวกฤติยาภรณ์   โปทา            รหัส ๐๕๕๖๐๐๒๑           เวลา ๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น.
46. นางสาวเพิ่มสุข     ปกป้อง              รหัส ๐๖๕๖๐๐๑๔           เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น.
47. นางสาวกุลธิดา     บุญราศี              รหัส ๐๙๕๘๑๓๖๐           เวลา ๑๗.๔๐ – ๑๗.๕๐ น.
48. นางสาวสุดธิดา     จันทร์เหม           รหัส ๐๖๕๖๐๐๑๘           เวลา ๑๗.๕๐ – ๑๘.๐๐ น.

 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

1. นางสาววิภาดา     จิตรักไทย           รหัส ๐๙๕๙๑๔๖๔           เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.
2. นายปิยพนธ์         เพิ่มพูนธนาลาภ    รหัส ๐๙๕๙๐๑๐๑           เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.
3. นางสาวชนม์นิภา  เจริญวงษ์ไพบูลย์ รหัส ๐๙๕๙๐๐๓๓             เวลา ๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.
4. นางสาวภาวินี       จำปี                   รหัส ๐๙๕๘๑๒๐๓           เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
5. นายเด่นชัย          ผิวขาว               รหัส ๐๙๕๘๐๗๙๐           เวลา ๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.
6. นางสาวปิยะณัฐ    ม่วงทอง             รหัส ๐๗๕๖๐๓๐๔           เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.
7. นางสาวสลินทิพย์  โรจน์เรืองฤทธิ์     รหัส ๐๗๕๖๐๓๓๑           เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.
8. นางสาวกฤษณา    เจี่ยเจริญ             รหัส ๐๗๕๖๐๖๑๗           เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.
9. นายสิทธิศักดิ์       เอิดเชื้อ              รหัส ๐๗๕๗๐๓๐๔           เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.
10. นางสาววิภาพร     ศิริประเสริฐ         รหัส ๐๗๕๘๐๑๑๑           เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
11. นางสาวมณฑาทิพย์  ศรีพิราม          รหัส ๐๗๕๘๐๕๗๗           เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น.
12. นางสาวกัณฐิกา    สมพงษ์              รหัส ๐๗๕๙๐๓๓๔           เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.
13. นางสาวชญานี      พูลพิพัฒน์           รหัส ๐๗๕๙๐๓๔๒           เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.
14.นายยิ่งยง                        ไทยานนท์           รหัส ๐๗๕๙๐๓๗๙           เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น.
15. นางสาวภาวินี       แต่งงาม              รหัส ๐๗๕๙๐๑๒๙           เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.
16. นางสาวปภัทสร    เสี่ยงเจริญผล       รหัส ๐๗๕๙๐๑๑๑           เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.
17. นางสาวทัชดาวพระศุกร์  สารทิม      รหัส ๐๗๕๙๐๐๑๖           เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๑.๕๐ น.
18. นางสาวขนิษฐา     ดุกดอกจันทร์       รหัส ๐๗๕๙๐๐๐๖           เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.
19. นายสรวิศ            วัดจินดา             รหัส ๐๙๕๙๑๓๐๓           เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.
20. นางสาวศิริวรรณ   เรืองศิริ               รหัส ๐๙๕๙๑๓๐๑           เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๒๐ น.
21. นายนพเดช          ทันมา                รหัส ๐๙๕๗๐๐๙๙           เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น.
22. นางสาวเกศินี       ปานมณี              รหัส ๐๙๕๘๐๐๒๖           เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.
23. นายวรวิช            จตุรานนท์           รหัส ๐๘๕๘๐๐๖๕           เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.
24. นางสาวณัฐศิริ      ปานอ่อน             รหัส ๐๗๕๗๐๒๖๓           เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ น.
25. นางสาวกัลยา       ชาวนาห้วยตะโก  รหัส ๐๗๕๘๐๐๐๒           เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
26. นางสาวชมัยพร    ถิ่นวงษ์ม่อม         รหัส ๐๗๕๘๐๐๑๑           เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.
27. นางสาวพรนัชชา   อัมพบุตร                        รหัส ๐๗๕๘๐๓๑๔           เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.
28. นางสาววัญญา      ชัยหา                รหัส ๐๗๕๘๐๓๒๒           เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.
29. นางสาวสิรามล     นุ่มพันธุ์              รหัส ๐๗๕๘๐๓๒๘           เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.
30. นางสาวนริศา       สุธัมมา               รหัส ๐๗๕๘๐๓๖๐           เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.
31. นางสาวมารีญา     ดูเบย์                 รหัส ๐๗๕๗๐๓๔๖           เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.
32. นางสาวนาตยา     บุญใหญ่             รหัส ๐๗๕๘๐๓๖๑           เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๒๐ น.
33. นางสาวศศินี        ประกายรุ่งรัศมี     รหัส ๐๗๕๘๐๓๘๕           เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐ น.
34. นางสาวสโรชา      จันทรปรุง           รหัส ๐๗๕๙๐๑๔๘           เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.
35. นางสาวกีรติกานต์  ป้อมเปี่ยม          รหัส ๐๗๕๙๐๑๗๐           เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๕.๕๐ น.
36. นางสาวณัฐมาพร  กาเส็มส๊ะ            รหัส ๐๗๕๙๐๑๙๘           เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.
37. นางสาวสินีนาฏ    อรรถนนท์ชัย       รหัส ๐๗๕๙๐๒๕๐           เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.
38. นางสาวสุณิศา      มุ่งหมาย             รหัส ๐๗๕๙๐๒๕๒           เวลา ๑๖.๑๐ – ๑๖.๒๐ น.
39. นางสาวอุมาพร     ยูรสูงเนิน            รหัส ๐๗๕๙๐๒๖๖           เวลา ๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.
40. นางสาวสิทธิวดี    ฉาบสูงเนิน          รหัส ๐๗๕๙๐๓๘๗           เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๐ น.
41. นางสาวอทิตยา    ประยูรเธียร         รหัส ๐๗๕๙๐๓๙๐           เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๖.๕๐ น.
42. นางสาวจารุวรรณ  กระจ่างพันธ์        รหัส ๐๗๕๙๐๔๐๖           เวลา ๑๖.๕๐ – ๑๗.๐๐ น.
43. นายสหรัฐ           เผื่อนพุก             รหัส ๐๗๕๗๐๕๕๑           เวลา ๑๗.๑๐ – ๑๗.๒๐ น.
44. นายเฟาซาน        ปังแลมาเส็น        รหัส ๐๗๕๗๐๐๓๕           เวลา ๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น.
45. นายชินาธิป         สุพรรณโรจน์        รหัส ๐๖๕๙๐๒๘๒           เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาก่อนเวลาสัมภาษณ์ ๑๕ นาที

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่    ๗    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 [ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ ] 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) (สนามจันทร์)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 11:56 น.
 
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 680477

เรื่องควรรู้

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา